Verstand van betonzaken

Optimale indeling van uw bouwblok is cruciaal. Hebo adviseert u graag hoe uw erfindeling positief bijdraagt aan uw rendement.

Met Hebo Beton haalt u mensen met verstand van zaken op uw erf.

U bevindt zich hier: Home - Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Download hier de: Leverings en uitvoeringsvoorwaarden

 

 

Totstandkoming van de overeenkomst

Artikel 1

Deze levering- en uitvoeringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot alle uit te voeren werkzaamheden en leveringen van daarmee verbandhoudende materialen van Handelsonderneming HEBO Scharsterbrug BV gevestigd te Scharsterbrug, hierna verder te noemen ‘opdrachtnemer’. Afwijkingen van deze leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig voorzover deze uitdrukkelijk schriftelijk door opdrachtnemer zijn aanvaard.

Artikel 2

Indien de opdrachtgever bij de acceptatie van het door opdrachtnemer gedane aanbod uitdrukkelijk de toepasselijkheid van deze levering- en uitvoeringsvoorwaarden weerspreekt en naar zijn eigen algemene voorwaarden verwijst, wordt het aanbod van opdrachtnemer geacht niet te zijn aanvaard. Indien opdrachtgever bij aanvaarding van het aanbod van opdrachtnemer de toepasselijkheid van deze levering- en uitvoeringsvoorwaarden, verkoopvoorwaarden c.q. inkoopvoorwaarden van opdrachtgever nimmer van toepassing zijn. Te alle tijden zal gelden dat levering- , verkoop c.q. inkoopvoorwaarden van opdrachtgever slechts dan voor opdrachtnemer bindend zullen kunnen zijn, indien opdrachtnemer zulks uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 3

Na acceptatie van de aanbieding zal de opdrachtnemer eerst bindend, indien de opdrachtgever de schriftelijke bevestiging, zoals hierboven bedoeld, voor akkoord heeft ondertekend en verzonden en door opdrachtnemer is ontvangen. De toepassing van artikel 224 boek 6 BW wordt uitgesloten.

Artikel 4

Aanbiedingen van opdrachtnemer in welke vorm dan ook gedaan zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door opdrachtnemer is vermeld, vrijblijvend. De aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering van de werkzaamheden en leveranties van de daarbij benodigde materialen onder normale omstandigheden en gedurende de voor opdrachtnemer normale werktijden. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen, ontheffingen e.d. en draagt daarvoor de kosten.

Gegevens, tekeningen e.d.

Artikel 5

De bevoegdheid tot het sluiten van voor opdrachtnemer bindende overeenkomsten  is uitsluitend voorbehouden aan de directie van opdrachtnemer. Vertegenwoordigers, agenten of andere personen, die niet tot de directie van opdrachtnemer behoren bezitten niet de bevoegdheid tot afsluiting van voor opdrachtnemer bindende overeenkomsten, tenzij zulks door de directie schriftelijk aan de opdrachtgever is bevestigd.  Het bepaalde artikel 61 boek 3 BW leden 2 en 3 is uitdrukkelijk niet van toepassing.

Artikel 6

De door opdrachtnemer vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen en dergelijke blijven zijn eigendom, ook al heeft opdrachtnemer daarvoor aan opdrachtgever kosten in rekening gebracht. Voorzover op de hierboven bedoelde goederen in Auteurswet 1912 van toepassing is, is opdrachtnemer de auteursrechthebbende met alle daaruit voortvloeiende rechten. De opdrachtgever staat er voor in, dat deze in opdracht van opdrachtnemer vervaardigde of verstrekte gegevens en/of zaken, niet dan met diens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming worden gekopieerd, aan derden vertoond, bekend gemaakt of gebruikt, op welke wijze dan ook en in de ruimste zin des woords. Indien opdrachtgever deze verplichting niet nakomt danwel sprake is zijnerzijds van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verbintenis, is opdrachtgever verplicht de daaruit voortvloeiende schade aan opdrachtnemer te vergoeden.

Adviezen, ontwerpen en materialen

Artikel 7

Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen en berekeningen en voor de functionele geschiktheid van de door of namens hem voorgeschreven materialen. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, monsters, modellen en dergelijke. Opdrachtgever mag de materialen die opdrachtnemer wil gebruiken voordat deze verwerkt worden voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als opdrachtnemer hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van opdrachtgever.

Prijs

Artikel 8

De door de opdrachtgever geoffreerde c.q. in rekening gebrachte prijzen zijn exclusief de omzetbelasting en exclusief die kosten, die ingevolge de overeenkomst tussen partijen ten laste van de opdrachtgever komen.

Wanneer opdrachtnemer bij de uitvoering van de werkzaamheden dient te wachten als gevolg van door opdrachtgever c.q. derden te verrichten  werkzaamheden of door het door het niet /niet tijdig verkrijgen van de benodigde vergunningen, ontheffingen e.d. zal opdrachtnemer gerechtigd zijn aan de opdrachtgever de daaraan verbonden kosten in rekening te brengen.

Artikel 9

In het geval, na het sluiten van de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, sprake is van wijziging van de hoogte van de omzetbelasting, lonen, overige belastingen, invoerrechten, heffingen, premies voor de werknemersverzekeringen, premies voor de volksverzekeringen en/of andere lasten, opgelegd van overheidswege c.q. na het tot stand komen van een nieuwe CAO, ook al geschied zulks ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, is de opdrachtnemer gerechtigd  de overeengekomen prijs met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften te wijzigen indien en voorzover deze wijzigingen van invloed zijn casu quo kunnen zijn op de uitvoering van deze overeenkomst. De opdrachtnemer is hiertoe eveneens gerechtigd, indien sprake is van een koerswijziging van buitenlandse valuta, indien en voorzover opdrachtnemer voor de uitvoering van de werkzaamheden materialen in het buitenland heeft gekocht c.q. zal kopen. Indien opdrachtnemer van zijn hierboven bedoelde bevoegdheid gebruik maakt en de overeengekomen prijs wenst te verhogen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, is opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden met inachtneming van de daarvoor bestaande wettelijke bepalingen.

Verplichtingen van de opdrachtgever

Artikel 10

De opdrachtgever is verplicht er voor zorg te dragen, dat de werkzaamheden die niet behoren tot de aan opdrachtnemer opgedragen werkzaamheden naar de eis van het werk zo tijdig zijn verricht dat uitvoering van het werk geen vertraging ondervindt.  De opdrachtgever zal er voor zorgdragen, dat voldoende opslag-, werk- en schaftruimte alsmede de nodige elektriciteit en water zonder enige vergoeding ter plaatse beschikbaar zullen zijn en dat alle wettelijke en noodzakelijke veiligheidsmaatregelen in overleg met opdrachtnemer genomen zijn en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden geheel gehandhaafd  zullen worden.Indien opdrachtgever voor wat betreft de uitvoering van deze bepaling in onzekerheid verkeert over de vraag welke voorzorgsmaatregelen wettelijk verplicht danwel om andere redenen nodig zijn, is opdrachtgever verplicht om contact op te nemen met de arbeidsinspectie en voorts om de aanwijzingen en bevelingen van de arbeidsinspectie op te volgen. Alle extra kosten voortvloeien uit het niet, niet-tijdig of niet behoorlijk  nakomen van bovengenoemde verplichtingen kom te laste van de opdrachtgever. Opdrachtgever zal opdrachtnemer vrijwaren voor alle aanspraken van werknemers van opdrachtgever of opdrachtnemer c.q. derden voortvloeiende uit het niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk in acht nemen door de opdrachtgever van de in deze bepaling bedoelde voorzorgmaatregelen en noodzakelijke, daaronder begrepen wettelijke voorgeschreven, veiligheidsmaatregelen.

Levertijd

Artikel 11

De levertijd, alsmede de tijd waarbinnen de uitvoering van het werk wordt verricht, worden door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld. Er kan slechts sprake zijn van een fatale termijn indien een precieze datum is vastgesteld, waarvoor de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer moeten zijn verricht, hetgeen moet blijken uit een door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer ondertekende schriftelijke dienaangaande opgestelde verklaring. De termijn waarbinnen de uitvoering van de werkzaamheden moeten zijn verricht, c.q. de goederen moeten zijn geleverd, vangt aan zodra de overeenkomst is tot stand gekomen , alle voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke gegevens in het bezit van de opdrachtnemer zijn en de opdracht gever ook overigens aan al zijn verplichtingen tot op dat moment heeft voldaan. Overschrijding van de door opdrachtnemer bij benadering vastgelegde levertijd danwel  het tijdstip waarop de werkzaamheden zullen aanvangen geven opdrachtgever geen aanspraak op vergoeding van schade tenzij het tegendeel uitdrukkelijk uit de wet blijkt. Overschrijding van de door opdrachtnemer bij benadering vastgestelde levertijd c.q. het tijdstip van de aanvang van de werkzaamheden, geeft opdrachtgever geen recht op het niet, niet-behoorlijk c.q. niet-tijdig nakomen van de enige jegens opdrachtnemer aangegane verplichting, noch op het al dan niet met rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van deze overeenkomst. Indien opdrachtgever van oordeel is dat de overschrijding van de door opdrachtnemer bij benadering vastgestelde levertijd c.q. het tijdstip van de aanvang van de werkzaamheden, voor hem als onredelijk bezwarend moeten worden aangemerkt, is opdrachtgever verplicht om opdrachtnemer bij aangetekende brief of deurwaarders-exploit alsnog een redelijke levertijd te stellen c.q. het tijdstip vast te stellen van de aanvang van de werkzaamheden door de opdrachtnemer. Opdrachtgever is verplicht om na verzending van de hierboven bedoelde kennisgeving in overleg te treden met opdrachtnemer, terzake de overschrijding van levertijd c.q. het tijdstip van aanvang van de werkzaamheden.  Opdrachtnemer is te alle tijde gemachtigd een opdracht door derden te laten uitvoeren.

Verplichtingen van de opdrachtnemer

Artikel 12

Opdrachtnemer voert het werk uit en levert de daarbij benodigde materialen zoals blijkt uit de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever voor de overeengekomen prijs, tenzij uit deze voorwaarden anders blijkt. Meerwerk en meerkosten dan in de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zijn voorzien, zullen door opdrachtnemer slechts dan aan opdrachtgever in rekening kunnen worden gebracht, indien de opdrachtgever schriftelijk opdracht heeft gegeven meer werkzaamheden uit te voeren, danwel meer materialen te leveren, tenzij het door opdrachtnemer in rekening gebrachte bedrag minder beloopt dan 5000 euro exclusief omzetbelasting. Het risico voor en de gevolgen van een mondelinge opdracht van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer tot wijziging van de oorspronkelijke opdracht komt voor rekening van de opdrachtgever.

Annulering

Artikel 13

Bij annulering van de opdracht door de opdrachtgever is opdrachtgever verplicht eenderde van de overeengekomen prijs aan de opdrachtnemer te betalen. Dit bedrag wordt geacht een vergoeding te zijn voor de gederfde winst. Daarnaast moet de opdrachtgever de reeds door de opdrachtnemer terzake van de opdracht gemaakte kosten betalen, waaronder ondermeer die voor de reeds geleverde  of speciaal bestelde materialen, reeds gewerkte uren en het gebruik van machines en dergelijke.  Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoud opdrachtnemer zich het recht voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledig schadevergoeding te vorderen. Het niet verlenen van subsidie, financiering of andere onvoorziene omstandigheden zijn geen grond voor het annuleren van de overeenkomst, tenzij tussen opdrachtgever en opdrachtnemer uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Eigendomsvoorbehoud

Artikel 14

Zolang opdrachtgever de tegenprestatie voor krachtens deze overeenkomst geleverde of te leveren zaken, de tegenprestatie voor naast de levering te verrichten werkzaamheden c.q. schadevergoeding wegens tekortkomingen niet heeft geleverd, blijven de  door opdrachtnemer aangevoerde materialen eigendom van de opdrachtnemer. Vanaf het moment van aanvoer van de materialen op het werk, zijn de materialen echter voor rekening en risico van de opdrachtgever met name in geval van verlies c.q. beschadiging van deze zaken door welke oorzaak ook ontstaan en/of ingeval van schade c.q. aan deze goederen veroorzaakt. Nadat opdrachtgever op goede gronden het recht op ontbinding of op vervanging van de zaken heeft ingeroepen blijven de door de opdrachtgever aangevoerde materialen voor rekening en risico van de opdrachtgever.Opdrachtgever is in dit kader verplicht de door opdrachtnemer op het werk aangevoerde materialen voldoende te verzekeren bij een te goeder naam en faam bekend staande in Nederland gevestigde verzekeringsmaatschappij met name tegen de geldelijke gevolgen van beschadiging, verlies, diefstal of het tenietgaan door brand, blikseminslag of welke andere oorzaken dan ook. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht inzage te nemen in de verzekeringspolis zoals in deze bepaling bedoeld. Het is opdrachtgever verboden om voor het tijdstip van de door hem verschuldigde prestaties ergo voor het moment waarop opdrachtgever eigenaar is geworden van de hier bedoelde zaken, deze zaken aan derden te verpanden, in eigendom aan derden over te dragen, danwel in de feitelijke macht van derden te brengen. Opdrachtnemer blijft eigenaar van de zaken tot op het moment dat de goederen zijn verwerkt c.q. op andere wijze juridisch eigendom van opdrachtgever zijn geworden. Bij overtreding van deze verplichtingen van opdrachtgever, wordt de koopprijs c.q. volledige opdrachtprijs ten volle en ineens opeisbaar. Onverminderd de vorige aan hem toekomende rechten wordt de opdrachtnemer onherroepelijk door opdrachtgever gemachtigd om, indien deze zijn jegens opdrachtnemer aangegane betalingsverplichtingen niet of niet-tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de door hem geleverde zaken terug te nemen of, indien deze aan roerende of onroerende zaken zijn gemonteerd, te demonteren en terug te nemen.

Overmacht

Artikel 15

Indien aan de zijde van de opdrachtnemer in de uitvoering van de overeenkomst sprake is van een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) is opdrachtnemer gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, te vorderen dat de overeenkomst aan de omstandigheden wordt aangepast, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden danwel door de rechter te doen ontbinden, zonder dat hij tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever of garantie gehouden zal zijn, met vergoeding door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer van door dezer laatste gemaakte kosten. Onder een tekortkoming die opdrachtnemer niet kan worden toegerekend wordt verstaan, elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert of vertraagt  alsmede, voorzover daaronder niet reeds begrepen, oproer, epidemie, brand, verkeersstoringen, werkstakingen, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, of ongeval of ziekte bij in dienst van opdrachtnemer zijnd personeel of van andere personen waarvan opdrachtnemer zich bediend, beperking van de invoer of andere beperkingen van overheidswege, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog en iedere andere ernstige storing binnen het bedrijf van opdrachtnemer of diens toeleveranciers (s), op welke wijze dan ook.

Exoneratie

Artikel 16

De opdrachtnemer aanvaardt voor de uitvoering van het opgedragen werk en de levering van de bijkomende materialen geen verdere aansprakelijkheid en geen verdere garantie dan voorzover deze schriftelijk uitdrukkelijk aan opdrachtgever is gegeven. Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van kosten, schade en interessen wegens ondermeer schade ontstaan door hetzij brand of ontploffing, hetzij enige andere oorzaak aan roerende of onroerende zaken of aan personen ontstaan ten gevolge van of in de ruimste zin verbandhoudend met de werkzaamheden die door opdrachtnemer verricht worden of zullen worden verricht c.q. benadeling van bedrijfsbelangen, hetzij direct hetzij indirect veroorzaakt bij de opdrachtgever c.q. derden, tenzij opdrachtnemer zich tegen intreding en geldelijke gevolgen van deze risico’s heeft verzekerd, danwel  kon verzekeren, in welk geval de verplichting tot vergoeding van schade aan de zijde van opdrachtnemer wordt beperkt tot het verzekerde danwel in redelijkheid verzekerbare gedrag. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor de gevolgen van de wijzigingen die door de opdrachtgever of derden die in opdracht van c.q. namens opdrachtgever handelen, welke afwijken van de in de overeenkomst genoemde uitvoering. Indien de opdrachtgever meent dat opdrachtnemer niet voldoet aan zijn garantieverplichtingen, ontslaat zulks opdrachtgever niet van nakoming van zijn verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze overeenkomst of andere met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst, tenzij anders schriftelijk zou blijken. Indien en zolang de opdrachtgever niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer met betrekking tot geen van deze overeenkomsten gehouden tot nakoming van eventueel op zich genomen garantieverplichtingen.

Mocht op grond van wettelijke bepalingen vastgesteld worden dat de opdrachtnemer alsnog aansprakelijk is, zo zal deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot het verzekerde, danwel in redelijkheid verzekerbare deel. Voor het niet verzekerde danwel in redelijkheid onverzekerbare deel van de schade wordt aansprakelijkheid uitgesloten. Indien aan de zijde van opdrachtnemer sprake is van aansprakelijkheid en hij zich tegen de vermogensrechtelijke gevolgen daarvan niet heeft verzekerd danwel in redelijkheid niet heeft kunnen verzekeren, zo zal de aansprakelijkheid van opdrachtnemer te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag van de aanneemsom respectievelijk koopsom.

Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

a. Bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde   winst;

b. Opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt;

c. Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aansprakelijke van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen.

Artikel 17

Indien de opdrachtnemer in zijn aanbieding te leveren materialen opneemt, baseert de opdrachtnemer zich ten aanzien van deze materialen op de gegevens die door de producent of de leverancier van deze goederen aan hem zijn verstrekt wat betreft de gedragingen en de eigenschappen van deze materialen. De opdrachtnemer is, als gevolg daarvan, niet aansprakelijk te achten voor schade te dier aanzien ontstaan, tenzij de opdrachtnemer zelf de producent van deze materialen is. Echter geringe afwijkingen in kwaliteit van de materialen zullen opdrachtgever geen recht tot afkeuring van die materialen verschaffen.

Indien opdrachtnemer zelf de producent van de geleverde materialen is, zal dit voor opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever worden bevestigd. De opdrachtnemer geeft daarin aan de eisen waaraan het geleverde materiaal bij de oplevering dient te voldoen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor functionele ongeschiktheid van materialen en constructies, zowel bestaande als door opdrachtgever voorgeschreven, waarop of waaraan de door opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden dienen plaats te vinden.

Artikel 18

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor kosten, schade of interessen die ontstaan als direct of indirect gevolg van schending van octrooien, licenties, andere industriële /intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege c.q. namens de opdrachtgever verstrekte gegevens of daden en nalatigheden van toeleveranciers van opdrachtnemer, hun ondergeschikten, danwel ander personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.

Artikel 19

Indien de opdrachtnemer terzake van enige schade waarvoor hij krachtens deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is en waarvoor opdrachtgever aansprakelijk is, toch door derden mocht worden aansprakelijk gesteld, dient opdrachtgever opdrachtnemer terzake volledig te vrijwaren en hem alles te vergoeden wat opdrachtnemer aan derden uit dien hoofde zal moeten voldoen op grond van een met toestemming van opdrachtgever gesloten dadings-overeenkomst c.q. onherroepelijk in hoogste instantie uitgesproken rechterlijke of daarmee vergelijkbare uitspraak (bindend advies of arbitraal vonnis).

Artikel 20

De uitsluiting van aansprakelijk c.q. beperking ervan volgens deze leveringsvoorwaarden, geldt onverschillig of de schade is veroorzaakt  door ondergeschikten van opdrachtnemer c.q. niet-ondergeschikten die in opdracht van opdrachtnemer werkzaamheden ter uitoefening van diens bedrijf hebben verricht.

Artikel 21

Personen die zich in of bij het voorwerp, waarop de werkzaamheden betrekking hebben, bevinden, worden voorzover niet in dienstbetrekking zijnde van opdrachtnemer, geacht in opdracht van opdrachtgever werkzaamheden ter uitoefening van diens bedrijf te verrichten, te staan onder toezicht en bevel van opdrachtgever, zelfs indien zich op of bij dat voorwerp geen beheerder namens de opdrachtgever bevindt of het voorwerp zulks een beheerder heeft.

Oplevering

Artikel 22

Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:

a. Opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;

b. Het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;

c. Opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk is voltooid en de opdrachtgever niet binnen veertien dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;

d. Opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbreken van onderdelen die binnen dertig dagen  kunnen worden hersteld of nageleverd en die de ingebruikname van het werk niet in de weg staan. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk. Kenbaar te maken aan de opdrachtnemer

Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij opdrachtnemer in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing. Na het verstrijken van de onderhoudstermijn is de opdrachtnemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behoudens indien het werk of enig onderdeel daarvan door schuld van de opdrachtnemer, zijn leverancier, zijn onderaannemer of zijn personeel een gebrek bevat dat door de opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder onderkend had kunnen worden en de opdrachtnemer van dit gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling is gedaan. De rechtsvordering uit hoofde van het in het vorige lid bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van twee jaar na het verstrijken van de onderhoudstermijn.  Indien sprake is van een gebrek of toerekenbare tekortkoming, heeft de opdrachtgever uitsluitend het recht de gebreken c.q. de toerekenbare tekortkoming door de opdrachtnemer zelve te doen opheffen. Eventueel door de opdrachtnemer aangegane garantieverplichtingen blijven ook na oplevering van toepassing. Voorzover garantieverplichtingen hun grondslag vinden in de wet, is die garantieverplichting beperkt tot de duur van zes maanden na (op) levering. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een gebrek te herstellen en ook de bewerking opnieuw uit te voeren. Tot meer is opdrachtnemer niet gehouden. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van de opdrachtnemer heeft voldaan.

Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van:

– Normale slijtage;

– Onoordeelkundig gebruik;

– Niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

– Installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of

door derden. Geen garantie wordt gegeven voor geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering.

Reclamaties

Artikel 23

Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gereclameerd.

Niet afgenomen zaken

Artikel 24

Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van de opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen. Opdrachtnemer mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

Betaling

Artikel 25

Opdrachtgever is verplicht aan de opdrachtnemer de verrichte werkzaamheden en geleverde materialen te betalen binnen de overeengekomen termijn doch uiterlijk binnen 8 dagen na de datum van verzending van de factuur. Betaling kan uitsluitend geschieden op de door opdrachtnemer aangegeven wijze. Betalingen geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking. In geval van niet-tijdige betaling is opdrachtgever over het openstaand bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 26

De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd constante betaling van de factuur te eisen. Opdrachtnemer is gerechtigd de gehele of gedeeltelijke aanneemsom te vorderen  bij wijze van vooruitbetaling of een voldoende zekerheid in de vorm van een overeenkomst van borgtocht of andere zekerheidsvorm indien opdrachtnemer voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden duidelijke aanwijzingen heeft omtrent verminderde kredietwaardigheid van de opdrachtgever. In dat geval heeft opdrachtnemer tevens het recht om geen werkzaamheden meer te verrichten, danwel zijn werkzaamheden op te schorten en wordt de som van hetgeen reeds is gepresteerd onmiddellijk opeisbaar.

Incassokosten

Artikel 27

In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verbintenis door opdrachtgever door niet of niet-tijdig te betalen is de opdrachtnemer gerechtigd alle kosten verbonden aan de invordering van het bedrag zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke op opdrachtgever te verhalen. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd op het moment dat de opdrachtnemer ten behoeve van de invoering rechtskundige hulp van derden heeft ingeroepen.  De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op het incassotarief geadviseerd of te adviseren door de Nederlandse Orde van Advocaten te ’s-Gravenhage, echter met een minimum van 50,– euro exclusief omzetbelasting per factuur. Door de niet-tijdige voldoening door de opdrachtgever van de schuld wordt de gehele schuld van de opdrachtgever aan opdrachtnemer, ook het niet-vervallen gedeelte, terstond en ineens opeisbaar.

Ontbinding

Artikel 28

Indien de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging en liquidatie van opdrachtgever danwel diens onderneming, is de opdrachtnemer zondermeer gerechtigd aan opdrachtgever een buitengerechtelijke ontbindingsverklaring toe te zenden en daarmee de overeenkomst geheel danwel partieel te ontbinden. In dat geval is opdrachtnemer niet verplicht tot enige schadevergoeding of garantie en blijft hij gerechtigd van de opdrachtgever betaling te eisen van de overeengekomen aanneemsom verminderd met hetgeen daarin is berekend voor niet-geleverde of het niet-uitgevoerde gedeelte van de werkzaamheden en met de eventueel reeds betaalde termijnen en verhoogd met vergoeding van reeds door opdrachtnemer geleden c.q. nog te lijden schade.

Geschillen

Artikel 29

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend toepasselijk het Nederlands recht. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn of nadere overeenkomsten van welke zodanige overeenkomsten een  uitvloeisel mochten zijn, worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Leeuwarden.

Artikel 30

In geval de opdrachtgever de vernietiging inroept van deze Algemene Voorwaarden of van een of meerdere bepalingen daaruit, zal opdrachtgever de opdrachtnemer gedurende een maand de gelegenheid geven aan de opdrachtgever voorwaarden te overleggen welke niet vatbaar zijn voor vernietiging en welke alsnog de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zullen regelen.